Energien skal flyde frit i Europa

Publiceret 10-07-2015

Vi skal gøre op med den forhenværende regerings osteklokketænkning og have blik for landene omkring os - bl.a. ved at præge EU-politik og ved at deltage i energiunionen.

Af energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt og medlem af Europa-Parlamentet Ulla Tørnæs. 
 
 
Vi har brug for at skifte fokus i dansk klima- og energipolitik.
 
Hvor der hidtil har været mest fokus på Danmark isoleret set, skal der i meget højere grad være fokus på Danmark som en integreret del af Europa.
 
Danmark skal fortsat være et af de førende lande i den grønne omstilling. Vi skal reducere vores CO2-udledning med 85-90 pct. frem mod 2050, hvor vi skal være uafhængige af fossile brændsler.
 
Danmark skal præge de øvrige EUlande til at fastlægge ambitiøse mål og politikker i fællesskab, og Danmark skal tage en væsentlig del af ansvaret for at indfri disse mål.
 
Vores klima- og energipolitik skal bygge på grøn realisme, der består af to ting: En grøn ambition og en realistisk tilgang.
 
Det grønne er, at Danmark fortsat skal være et af de førende lande i den grønne omstilling. Vi skal præge de øvrige EU-lande til at fastlægge ambitiøse mål og politikker i fællesskab.
 
Den realistiske tilgang betyder, at der skal være sammenhæng mellem målene i energipolitikken og de midler, vi har til rådighed. Den grønne omstilling skal ske på en måde, som er fornuftig set i forhold til udviklingen i Danmark og i verden omkring os, og som ikke sætter virksomhedernes konkurrenceevne over styr.
 
 
Vi er ingen ø 
Den forhenværende regerings forestillinger om at gå “vindamok” ved at udbygge vindkapaciteten i Danmark med, hvad der svarer til en kæmpe havvindmølle om ugen hver uge de næste 30 år, er udtryk for en misforstået osteklokketænkning, der mangler blik for landene omkring os.
 
EU-Kommissionen har fremlagt sin første udspil til en europæisk energiunion, der blandt andet skal sikre et fuldt integreret europæisk energimarked.
 
Et fuldt integreret energimarked betyder, at vi får mere sammenhængende energisystemer og energimarkeder regionalt og i EU, og det giver os mulighed for at udnytte det danske energisystem i meget højere grad. 
 
Det kan give en fortsat høj forsyningssikkerhed med langt færre omkostninger. Danmark er en lille åben økonomi.
 
Vi lever af at handle med omverdenen,
uanset om det gælder varer, services eller energi. Vi lever ikke på en isoleret energipolitisk ø, men er en integreret del af et regionalt elmarked med stærke elforbindelser til landene omkring os.
 
Vi er allerede i dag tæt koblet med omverdenen, og det har været til fordel for Danmark i form af lave elpriser. I Danmark bliver den rå elpris i 90 pct. af tiden bestemt af vores nabolande.
 
Ofte er det prisen på vindkraft i Tyskland og mængden af nedbør i Norge og Sverige og derved prisen på vandkraft, der har størst indflydelse på elprisen i Danmark.
 
I Danmark og i landene omkring os er der de senere år sket en betydelig udbygning med vedvarende energi som del af den grønne omstilling af energisektoren. De tre nordligste tyske delstater har allerede en vindkraftkapacitet, der er omtrent tre gange større end den samlede danske.
 
Det øger behovet for, at landene sammen og regionalt ser på, hvordan energisystemer og energimarkeder kan integreres bedre og håndtere stigende mængder fluktuerende energi med henblik på at reducere omkostninger og fastholde en høj forsyningssikkerhed.
 
Med EU’s energiunion får vi en større koordinering og integrering af energi- og klimapolitikken på regionalt og EU-niveau. 
 
Energiunionen er udtryk for en bevægelse i retning af mere regionalt samarbejde på flere områder, og det er et udtryk for, at det europæiske samarbejde skaber værdi på tværs af landegrænser.
 
Energiunionen er vigtig
Energiunionen bliver en fordel for Danmark, fordi et mere integreret energimarked kan styrke Danmarks forsyningssikkerhed, gøre os mindre afhængige af energi fra usikre regioner af verden, give danske forbrugere og virksomheder lavere priser, styrke afsætningsmulighederne for danske elproducenter og presse omkostningerne for støtte til vedvarende energi ned.
 
Et tættere samarbejde kan også åbne døren på vid gab for yderligere eksport af danske løsninger. Vi er kendt for vores teknologi og knowhow, som i stigende grad efterspørges ude i verden. Ikke mindst den danske eksport af grøn energiteknologi er i vækst. Sidste år steg eksporten med 15,4 pct. og er nu på 43,6 mia. kr.
 
Vi skal lade energien flyde frit i Europa. Det kræver åbne grænser og markeder og en mere sammenkoblet energiinfrastruktur uden flaskehalse.EU’s energiunion er derfor vigtig for Danmark - og resten af Europa. 
 
Bragt i Børsen d. 10. juli 2015.