Millioner skal give nyt liv til Store Åmose

Publiceret 16-02-2015

En aftale mellem regeringen, SF og Enhedslisten sikrer 45 mio. kroner til Store Åmose i Vestsjælland. Det vil skabe store arealer med ny natur, gavne klimaet og sikre historiske kulturskatte.

Mellem Holbæk og Sorø finder man Store Åmose, der er et af Europas allervigtigste områder, når det gælder fund fra stenalderen. Åmosen er samtidig udpeget til et af landets i alt 252 lokale naturbeskyttelsesområder, hvor Danmark har en særlig forpligtelse til at beskytte særlige naturtyper, truede arter og sjældne dyr og planter. 
 
I perioden 2015-2017 vil regeringen sammen med SF og Enhedslisten afsætte 45 millioner kroner til et større natur- og klimaprojekt i dele af Store Åmose, så natur, klima og kulturhistoriske værdier kan beskyttes bedre.
 
Store Åmose-området består bl.a. af mange lavtliggende arealer med et højt kulstofindhold som i dag er drænet. Når tørvejorde drænes tilføres de ilt og der sker langsomt en ”afbrænding” af jorden, hvorved der udledes drivhusgasser til atmosfæren.
 
Pengene skal blandt andet gå til en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse og til at købe arealer. Projektet vil samtidig kunne gennemføre det forslag til en lokal naturplan for området, som blev sendt i offentlig høring før jul.
 
 
Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen:
 
- Store Åmose er vigtig for naturelskere, ornitologer og arkæologer. Men centralt står de klimaforbedringer, vi tager hul på med de 45 mio. kroner fra Klimapuljen. Hver en krone vil i sidste ende være med til at reducere Danmarks udledninger af kvælstoffer og drivhusgasser. Til gavn for os danskere og vores efterkommere.
 
Miljøminister Kirsten Brosbøl:
- Ved at hæve vandstanden i dele af Store Åmose kan vi skabe en mere sammenhængende mose, så vi får skabt mere natur til glæde for mennesker, planter og dyr. Projektet vil skabe levesteder og yngleområder for en lang række sjældne padder, fugle, krybdyr og insekter. Samtidig kan vi udvide og forbedre den truede højmose og beskytte værdifulde, arkæologiske fund. Store Åmose er et sandt Eldorado for arkæologer, fordi den er fyldt af kulturskatte fra vores ældre stenalder, som vi nu beskytter.
 
Enhedslistens miljøordfører, Per Clausen:
 
- Det er nødvendigt at reducere landbrugsarealet, hvis vi skal skabe plads til mere natur og biodiversitet. Når det sker ved at udtage kvælstofrige lavbundsarealer af landbrugsproduktion nedbringer det også kvælstofbelastningen og reducerer CO2 udslippet. Det er derfor helt oplagt at afsætte penge til dette formål i forbindelse med udmøntningen af finanslovsaftalen. Hermed kan vi støtte visionære projekter, der også giver gevinst her og nu.
 
Der lægges i projektet vægt på dialog, frivillighed, lokal opbakning og medejerskab, da det kræver en høj grad af samarbejde mellem lokale lodsejere, kommuner og staten, hvis området ved Store Åmose igen skal fremstå som enestående og rig mosenatur.
 
Pressekontakt: Pressechef, Jesper Caruso, jesca@efkm.dk, 41 72 91 84