Olie- og gasudvinding

Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har stor værdi for samfundet i form af skatteindtægter, effekterne på handels- og betalingsbalancen og via overskuddet fra olie- og gassektoren.

Olie og naturgasudvinding fra Nordsøen

Den danske produktion af olie og gas begyndte i 1972 fra Danfeltet. Siden er produktionen af olie og gas steget markant. Indvindingen af kulbrinter har bidraget til, at Danmark har været selvforsynende med energi siden 1997. Olie- og gasproduktionen skaber desuden arbejdspladser for mange mennesker, både på land og offshore.

I Danmark tildeles udvindingsrettigheder til olie- og gas normalt ved udbudsrunder og ved en "åben-dør-procedure", som gennemføres af Energistyrelsen. I nyere tilladelser deltager Nordsøfonden, som varetager statens interesser, med 20 pct. 

Læs mere om Nordsøfonden her

Produktion af olie og gas

I 2014 blev der produceret ca. 9,6 mio. m3 olie svarende til 165.000 tønder pr. dag. Dette var et fald i olieproduktionen på 6 pct. i forhold til 2013 og mere end en halvering i forhold til olieproduktionen i 2004. Denne tendens til aftagende produktion skyldes hovedsageligt, at de fleste felter i den danske del af Nordsøen har produceret størstedelen af den forventede indvindelige olie. Derudover kræver de aldrende felter mere vedligehold af brønde, rørledninger og platforme, og vedligeholdelsesarbejderne koster ofte tabt eller forsinket produktion. Den totale gasproduktion i 2014 var på 4,5 mia. Nm3. Heraf blev 3,8 mia. Nm3 gas sendt til land som salgs­gas, hvilket var et fald på 4 pct. i forhold til 2013.

Produktionsprognose for olie og salgsgas

Danmark forventes – med undtagelse af enkelte år - at være nettoeksportør af olie frem til og med 2026. Indregnes forventningerne til teknologiske forbedringer og potentielle nye fund, forlænges perioden som nettoeksportør frem til og med 2032.

For naturgassens vedkommende ventes produktionen af salgsgas at overstige det indenlandske gasforbrug frem til og med 2032 med undtagelse af enkelte år. Med indregning af teknologiske ressourcer og efterforskningspotentiale forlænges perioden frem til og med 2035.

Statens indtægter og Nordsøaftalen

Statens indtægter fra olie- og gasproduktionen i Nordsøen for 2014 beløber sig til 18,8 mia. kr. svarende til 62 pct. af det samlede overskud. Indtægterne faldt med knap 15 pct. i forhold til 2013, hvilket skyldes en nedgang i produktionen samt et kraftigt fald i olieprisen i anden halvdel af året.